rekrutacja


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIA┼üÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO┼üACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przedszkole Nr 296 „Bajkowy Parasol”

w Warszawie.

Data

Etap rekrutacji/czynno┼Ť─ç rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego

19 lutego
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Post─Öpowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddzia┼éów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

20 lutego

godz. 13.00

Udost─Öpnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkó┼é podstawowych.

20 lutego

godz. 13.00

7 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyj─Öcie.

20 lutego

godz. 13.00

8 marca

godz. 16.00

Z┼éo┼╝enie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyj─Öcie oraz dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopi─Ö orzeczenia o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydanego ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ť─ç, po┼Ťwiadczon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez rodzica kandydata, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w ka┼╝dym przedszkolu i szkole wskazanej na li┼Ťcie preferencji, w której wybrano oddzia┼éy integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowi─ůzku szkolnego, po┼Ťwiadczon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez rodzica kandydata, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na li┼Ťcie preferencji.

10 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

godz. 13.00

17 kwietnia

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zosta┼éo zakwalifikowane.

24 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyj─Ötych
i nieprzyj─Ötych

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyj─Ötych i nieprzyj─Ötych rodzic mo┼╝e wyst─ůpi─ç
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz─ůdzenie uzasadnienia odmowy przyj─Öcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic mo┼╝e wnie┼Ť─ç do dyrektora przedszkola/szko┼éy odwo┼éanie od rozstrzygni─Öcia komisji rekrutacyjnej.

Post─Öpowanie uzupe┼éniaj─ůce do przedszkoli i oddzia┼éów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

6 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyj─Öcie.

6 czerwca

13 czerwca

godz. 16.00

Z┼éo┼╝enie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyj─Öcie oraz dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopi─Ö orzeczenia o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydanego ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ť─ç, po┼Ťwiadczon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez rodzica kandydata, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w ka┼╝dym przedszkolu i szkole wskazanej na li┼Ťcie preferencji, w której wybrano oddzia┼éy integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowi─ůzku szkolnego, po┼Ťwiadczon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez rodzica kandydata, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na li┼Ťcie preferencji.

18 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

godz. 13.00

25 czerwca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zosta┼éo zakwalifikowane.

26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyj─Ötych
i nieprzyj─Ötych.

od 26 czerwca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.


P R O C E D U R A

REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Nr 296 „Bajkowy Parasol”

w Warszawie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó┼║n. zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o┼Ťwiaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie o┼Ťwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz. 1265)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o┼Ťwiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 4. Uchwa┼éa Rady Miasta st. Warszawy nr LXXV/1936/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wniosków o przyj─Öcie do publicznych przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszaw─Ö w roku szkolnym 2014/15.
 5. Statut Przedszkola Nr 296 „Bajkowy Parasol”

§1

SK┼üADANIE WNIOSKÓW

1.Rodzice dzieci przyj─Ötych, sk┼éadaj─ů na kolejny rok szkolny deklaracj─Ö o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzaj─ůcych termin rozpocz─Öcia post─Öpowania

rekrutacyjnego. (art.20 w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Post─Öpowanie rekrutacyjne odbywa si─Ö wy┼é─ůcznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – z┼éo┼╝ony u dyrektora wybranego

przedszkola (art. 20s ust.1 w/w ustawy)

3.Wniosek o przyj─Öcie do przedszkola mo┼╝na sk┼éada─ç do wszystkich przedszkoli prowadzonych przez m. st. Warszaw─Ö ( uchwa┼éa Rady Miasta 06.12.2013), prowadz─ůcych post─Öpowanie

rekrutacyjne dla dzieci.

§2

ZASADY PRZYJ─ś─ć

1. Do Przedszkola Nr 296 „Bajkowy Parasol” w Warszawie, przyjmowane s─ů dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszka┼ée na terenie m. st. Warszawy (art.20c ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)

2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszaw─ů mog─ů ubiega─ç si─Ö o przyj─Öcie dziecka dopiero w post─Öpowaniu uzupe┼éniaj─ůcym, które b─Ödzie prowadzane po zako┼äczeniu

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3. Post─Öpowanie rekrutacyjne do grup ogólnodost─Öpnych przeprowadza Komisja rekrutacyjna powo┼éana przez dyrektora przedszkola.

4. Dziecko w wieku 5 lat ma obowi─ůzek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. W przypadku dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym mo┼╝e by─ç obj─Öte dziecko w wieku powy┼╝ej 5 lat, nie d┼éu┼╝ej jednak, ni┼╝ do uko┼äczenia 10 roku ┼╝ycia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.)

6. Post─Öpowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach okre┼Ťlonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny opracowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

7. Przydzia┼é dzieci do konkretnych oddzia┼éów w przedszkolu nast─ůpi po zako┼äczeniu post─Öpowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych)

uzale┼╝niona jest od liczby i wieku dzieci kontynuuj─ůcych edukacj─Ö przedszkoln─ů.

§3

KRYTERIA PRZYJ─ś─ć

1. W post─Öpowaniu rekrutacyjnym do samorz─ůdowych przedszkoli obowi─ůzuj─ů kryteria okre┼Ťlone w ustawie o systemie o┼Ťwiaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora

przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem Miasta st. Warszawy tzw. kryteria samorz─ůdowe.

2. W przypadku wi─Ökszej liczby kandydatów spe┼éniaj─ůcych warunek zamieszkania na terenie. m. st. Warszawy, ni┼╝ liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja – po weryfikacji wniosków w

pierwszej kolejno┼Ťci bierze pod uwag─Ö kryteria okre┼Ťlone w art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013) tj.:

1) wielodzietno┼Ť─ç rodziny kandydata;

2) niepe┼énosprawno┼Ť─ç kandydata;

3) niepe┼énosprawno┼Ť─ç jednego z rodziców kandydata;

4) niepe┼énosprawno┼Ť─ç obojga rodziców kandydata;

5) niepe┼énosprawno┼Ť─ç rodze┼ästwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) obj─Öcie kandydata piecz─ů zast─Öpcz─ů.

3. Zgodnie z art.20 c ust.3 ustawy z dnia 06.12.2013 – kryteria te maj─ů jednakow─ů warto┼Ť─ç.

4. Je┼Ťli po I etapie post─Öpowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, b─ůd┼║ kandydaci uzyskali równorz─Ödn─ů ilo┼Ť─ç punktów, komisja rekrutacyjna kieruje si─Ö

kryteriami dodatkowymi:

1) Dziecko pi─Öcioletnie (ur. w 2009 r.) ubiegaj─ůce si─Ö o przyj─Öcie do przedszkola lub oddzia┼éu przedszkolnego w szkole podstawowej po┼éo┼╝onej w odleg┼éo┼Ťci do 3 km od miejsca zamieszkania

dziecka.

2) Dziecko z placówki opieku┼äczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny obj─Ötej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

3) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracuj─ů, wykonuj─ů prac─Ö na podstawie umowy cywilnoprawnej, ucz─ů si─Ö w trybie dziennym, prowadz─ů gospodarstwo rolne lub

pozarolnicz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů.

4) Kryterium stosuje si─Ö równie┼╝ do pracuj─ůcego/studiuj─ůcego rodzica samotnie wychowuj─ůcego dziecko.

5) Dziecko, którego rodze┼ästwo b─Ödzie kontynuowa┼éo w roku szkolnym 2014/2015 edukacj─Ö przedszkoln─ů w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego

wyboru.

6) Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkaj─ů w Warszawie i rozliczaj─ů podatek dochodowy od osób fizycznych w urz─Ödzie skarbowym na terenie

m.st. Warszawy.

7) Ka┼╝demu kryterium przypisana jest inna warto┼Ť─ç punktowa.

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJ─äCE SPE┼üNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW


1. Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt 1 a – d, dokumentami, jakie nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do wniosku sk┼éadanego u dyrektora przedszkola potwierdzaj─ůcymi kryteria, s─ů odpowiednio:

1) o┼Ťwiadczenie o wielodzietno┼Ťci rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ť─ç, orzeczenie o niepe┼énosprawno┼Ťci lub o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczenie równowa┼╝ne w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pó┼║n. zm.),

3) prawomocny wyrok s─ůdu rodzinnego orzekaj─ůcy rozwód lub separacj─Ö lub akt zgonu oraz o┼Ťwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu ┼╝adnego dziecka wspólnie

z jego rodzicem (art.. 20 b ust. 2 ustawy z dn. 6.12.2013 r..)

4) dokument po┼Ťwiadczaj─ůcy obj─Öcie dziecka piecz─ů zast─Öpcz─ů zgodnie z ustaw─ů z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z

2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 sk┼éadane s─ů w oryginale, notarialnie po┼Ťwiadczonej kopii albo w postaci urz─Ödowo po┼Ťwiadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu post─Öpowania administracyjnego odpisu lub wyci─ůgu z dokumentu, b─ůd┼║ w postaci kopii po┼Ťwiadczonej za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013).

3. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do wniosku sk┼éadanego u dyrektora przedszkola potwierdzaj─ůcymi kryteria dodatkowe, ustalone przez organ prowadz─ůcy s─ů:

1) O┼Ťwiadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

2) O┼Ťwiadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urz─Ödzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

3) O┼Ťwiadczenie o pobycie dziecka w placówce opieku┼äczo-wychowawczej lub obj─Öciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

4) Ten punkt dotyczy diet.

5). Przewodnicz─ůcych komisji rekrutacyjnej mo┼╝e ┼╝─ůda─ç dokumentów potwierdzaj─ůcych okoliczno┼Ťci zawarte w o┼Ťwiadczeniach rodziców, dotycz─ůcych kryteriów dodatkowych w terminie

wyznaczonym przez przewodnicz─ůcego, lub mo┼╝e zwróci─ç si─Ö do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczno┼Ťci. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013).

6. Burmistrz potwierdza te okoliczno┼Ťci w terminie 14 dni ( art. 20t ust. 7 ustawy z dn. 06.12.2013 r)

7. W celu potwierdzenia okoliczno┼Ťci zawartych w o┼Ťwiadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urz─Ödu, lub mo┼╝e wyst─ůpi─ç do instytucji publicznych o udzielenie

informacji o okoliczno┼Ťciach zawartych w o┼Ťwiadczeniach, je┼╝eli instytucja ta posiada takie informacje. O┼Ťwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka mo┼╝e by─ç zweryfikowane w

drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013).

8. Rodzice / prawni opiekunowie sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie s─ů zobowi─ůzani do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: „Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie

fa┼észywego o┼Ťwiadczenia”. (zgodnie z art. 20t.ust.6 ustawy o systemie o┼Ťwiaty)

§5

ZASADY TWORZENIA I DZIA┼üANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKOLU NR 296 „BAJKOWY PARASOL”

1. Dyrektor Przedszkola Nr 296 „Bajkowy Parasol” powo┼éuje komisj─Ö w drodze zarz─ůdzenia.

2. Dyrektor wyznacza sk┼éad komisji i jej przewodnicz─ůcego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2014).

3. Komisja Rekrutacyjna dzia┼éa zgodnie z Harmonogramu rekrutacji” na dany rok szkolny opracowany prze z Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

4. Przewodnicz─ůcych komisji czuwa nad prawid┼éowym przebiegiem pracy Komisji: rozpatrywaniem wniosków rodziców ubiegaj─ůcych si─Ö o miejsce w przedszkolu, zgodnie z postanowieniami

regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 296 „Bajkowy Parasol” w Warszawie.

5. Zasady działania komisji rekrutacyjnej:

1) Weryfikowanie z┼éo┼╝onych wniosków oraz deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzenie wst─Öpnej kwalifikacji.

2) Rozpatrywanie do przyj─Öcia kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, z┼éo┼╝yli wymagane z wnioskiem dokumenty (art.20 zc ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013)

3) Szeregowanie listy dzieci zarejestrowanych w systemie elektronicznym – ustalanie kolejno┼Ťci przyj─Ö─ç.

4) Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca jakimi dysponuje przedszkole, zachowuj─ůc kolejno┼Ť─ç stosowania kryteriów okre┼Ťlonych w regulaminie i wag─Ö ustalonych punktów

za spełnianie ich:

a) w przypadku wi─Ökszej liczby kandydatów ni┼╝ liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie post─Öpowania rekrutacyjnego komisja bierze pod uwag─Ö ┼é─ůcznie kryteria okre┼Ťlone w

ustawie o systemie o┼Ťwiaty tzw. kryteria ustawowe.

b) w przypadku równorz─Ödnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post─Öpowania rekrutacyjnego lub je┼╝eli po jego zako┼äczeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,

na drugim etapie komisja bierze pod uwag─Ö kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szko┼éy w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorz─ůdowe.

c) w przypadku uzyskania przez grup─Ö kandydatów równorz─Ödnych wyników, na drugim etapie post─Öpowania, komisja rekrutacyjna ustalaj─ůc kolejno┼Ť─ç kwalifikacji, bierze pod uwag─Ö miejsce przedszkola na li┼Ťcie preferencji kandydata (w porz─ůdku od najbardziej do najmniej preferowanej).

d) w przypadku braku rozstrzygni─Öcia preferencji, dokonuje wyboru losowo

5) Podanie do publicznej wiadomo┼Ťci w siedzibie przedszkola wyników post─Öpowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (art.20 zc ust. 1 i 4

ustawy z dnia 06.12.2013).

6) Czuwanie nad terminowym, pisemnym potwierdzeniem przez rodziców/opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do przedszkola w terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci

zakwalifikowanych do danego przedszkola.

7) Podanie do publicznej wiadomo┼Ťci listy kandydatów przyj─Ötych i nieprzyj─Ötych do przedszkola pierwszego wyboru opatrzonym podpisem przewodnicz─ůcego komisji rekrutacyjnej

(art.20 zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013).

8) Sporz─ůdzanie protoko┼éów z ka┼╝dego etapu postepowania rekrutacyjnego.

§ 6

ETAPY POST─śPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Sk┼éadanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyj─Ötych w poprzednich latach szkolnych.

2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyj─Öcie dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,

3. Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca, jakimi dysponuje przedszkole, zachowuj─ůc kolejno┼Ť─ç stosowania kryteriów i zasad okre┼Ťlonych w regulaminie.

4. Podanie do publicznej wiadomo┼Ťci listy dzieci wst─Öpnie zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

5. Potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola.

6. Podanie do publicznej wiadomo┼Ťci listy dzieci przyj─Ötych i nieprzyj─Ötych do przedszkola

7. Postępowanie odwoławcze

§ 7

POST─śPOWANIE ODWO┼üAWCZE

1.Na podstawie art. 20 zc ust. 6-8 ustawy z dnia 06.12.2013 r. ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce etapy post─Öpowania odwo┼éawczego:

1) Sk┼éadanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporz─ůdzenie uzasadnienia odmowy przyj─Öcia dziecka,

2) Rozpatrywanie przez komisj─Ö rekrutacyjn─ů wniosków rodziców/ prawnych opiekunów i sporz─ůdzenie uzasadnienia odmowy przyj─Öcia dziecka

3) Sk┼éadanie przez rodziców/ prawnych opiekunów do dyrektora przedszkola odwo┼éania od rozstrzygni─Öcia komisji rekrutacyjnej.

4) Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwo┼éania rodziców/ prawnych opiekunów od rozstrzygni─Öcia komisji rekrutacyjnej.

2. Na rozstrzygni─Öcie dyrektora przedszkola s┼éu┼╝y skarga do s─ůdu administracyjnego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uwa┼╝a si─Ö te, które obejmuj─ů dzieci zamieszka┼ée na terenie m. st. Warszawy oraz zosta┼éy z┼éo┼╝one w wymaganym terminie.

2. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wnioski z┼éo┼╝one po wyznaczonym terminie nie b─Öd─ů przyjmowane.

3. W przypadku braku potwierdzenia okoliczno┼Ťci zawartych w o┼Ťwiadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatruj─ůc wniosek, nie uwzgl─Ödnia kryterium, które nie zosta┼éo potwierdzone.

4. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w procedurze nie s─ů to┼╝same z listami dzieci przyj─Ötych do przedszkola.

5. Pod poj─Öciem „wielodzietno┼Ťci rodziny” rozumie si─Ö rodzin─Ö wychowuj─ůc─ů troje i wi─Öcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013 r.)

6. Za osob─Ö samotnie wychowuj─ůc─ů dziecko uwa┼╝a si─Ö pann─Ö, kawalera, wdow─Ö, wdowca, osob─Ö pozostaj─ůc─ů w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s─ůdu, osob─Ö rozwiedzion─ů,

chyba, ┼╝e wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

Niniejsza procedura wchodzi w ┼╝ycie z dniem 5 marca 2014 r.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Przedszkola nr 296 „Bajkowy Parasol”

w Warszawie, ul. Mi─Ödzynarodowa 36

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o┼Ťwiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), obowi─ůzuj─ůca od dn. 18 stycznia 2014r.

§ 1

1. Do przedszkola przyjmowane s─ů dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w uzasadnionych przypadkach równie┼╝ dzieci, które uko┼äczy┼éy 2,5 roku ┼╝ycia.

2. Do przedszkola przyjmowane s─ů dzieci zamieszka┼ée na terenie m. st. Warszawy

§ 2

Przedszkole przeprowadza rekrutacj─Ö internetow─ů w oparciu o zasad─Ö pe┼énej dost─Öpno┼Ťci.

§ 3

1. Rekrutacj─Ö przeprowadza si─Ö w oparciu o karty zg┼éoszenia dziecka do przedszkola z┼éo┼╝one przez rodziców i zatwierdzone w systemie rekrutacyjnym.

2. W przedszkolu prowadzi się rejestr przyjmowanych kart zgłoszeń.

3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według ustalonego przez Biuro Edukacji harmonogramu

§ 4

1. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.

§ 5

1. W sk┼éad komisji rekrutacyjnej wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Przewodnicz─ůcego komisji rekrutacyjnej powo┼éuje Dyrektor Przedszkola

2. Komisja działa w oparciu o regulamin rekrutacji.

3. W kwestiach spornych decyzje podejmuje w pierwszej kolejno┼Ťci komisja rekrutacyjna , a w ostateczno┼Ťci Dyrektor przedszkola

§ 6

1. W post─Öpowaniu rekrutacyjnym do samorz─ůdowych przedszkoli i oddzia┼éów przedszkolnych w szko┼éach podstawowych obowi─ůzuj─ů kryteria okre┼Ťlone w ustawie o systemie o┼Ťwiaty tzw.

kryteria ustawowe

ÔŚĆ spe┼énienie kryteriów nale┼╝y potwierdzi─ç do┼é─ůczaj─ůc do wniosku, okre┼Ťlone dokumenty:

- o┼Ťwiadczenie o wielodzietno┼Ťci rodziny kandydata

- orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ť─ç, orzeczenie o niepe┼énosprawno┼Ťci lub o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, lub orzeczenie

równowa┼╝ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej, spo┼éecznej oraz zatrudnieniu osób niepe┼énosprawnych

- prawomocny wyrok s─ůdu rodzinnego orzekaj─ůcy rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz o┼Ťwiadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego

rodzicem

- dokument po┼Ťwiadczaj─ůcy obj─Öcie objecie dziecka piecz─ů zast─Öpcz─ů zgodnie z ustawa z dn. 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zast─Öpczej

2. Kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorz─ůdowe

ÔŚĆ ka┼╝demu kryterium przypisana jest okre┼Ťlona liczba punktów

ÔŚĆ w przypadku uzyskania przez grup─Ö kandydatów równorz─Ödnych wyników ,komisja rekrutacyjna ustalaj─ůc kolejno┼Ť─ç kwalifikacji, bierze pod uwag─Ö miejsce przedszkola na li┼Ťcie preferencji

kandydata ( w porz─ůdku od najbardziej do najmniej preferowanej)

ÔŚĆ spe┼énienie kryteriów nale┼╝y potwierdzi─ç do┼é─ůczaj─ůc do wniosku, okre┼Ťlone dokumenty:

- o┼Ťwiadczenie o zatrudnieniu /nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej obojga rodziców ( lub samotnego rodzica)

- o┼Ťwiadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urz─Ödzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy

- o┼Ťwiadczenie o pobycie dziecka w placówce opieku┼äczo-wychowawczej lub obj─Öciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny

ÔŚĆ w przypadku nieprzed┼éo┼╝enia dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énienie kryteriów, oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczno┼Ťci zawartych w o┼Ťwiadczeniu ,komisja rekrutacyjna,

rozpatruj─ůc wniosek nie uwzgl─Ödni danego kryterium

ÔŚĆ wielodzietno┼Ť─ç rodziny oznacza rodzin─Ö ,która wychowuje troje i wi─Öcej dzieci (art.20b ustawy o systemie o┼Ťwiaty )

ÔŚĆ samotnie wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pann─Ö kawalera, wdow─Ö, wdowca, osob─Ö pozostaj─ůc─ů w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s─ůdu, osob─Ö

rozwiedzion─ů ,chyba ┼╝e osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art.20b ustawy o systemie o┼Ťwiaty )

3. Kryteria samorz─ůdowe :

Do przedszkola przyjmowane jest w pierwszej kolejno┼Ťci :

ÔŚĆ dziecko pi─Öcioletnie

ÔŚĆ dziecko samotnej matko lub ojca,

ÔŚĆ dziecko z placówki opieku┼äczo-wychowawczej ,oraz dziecko z rodziny obj─Ötej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

ÔŚĆ dziecko, którego obydwoje rodziców ( prawnych opiekunów) pracuj─ů, wykonuj─ů prac─Ö na podstawie umowy cywilnoprawnej, ucz─ů si─Ö w trybie dziennym ,prowadz─ů gospodarstwo rolne lub

pozarolnicz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů

ÔŚĆ dziecko, którego rodze┼ästwo b─Ödzie kontynuowa─ç w danym roku szkolnym edukacj─Ö przedszkoln─ů w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru

ÔŚĆ dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie mieszkaj─ů w Warszawie i rozliczaj─ů podatek dochodowy od osób fizycznych w urz─Ödzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy

§7

Komisja rekrutacyjna przyjmuje odwo┼éania przez 7 dni roboczych od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. Nast─Öpnie w ci─ůgu 7 dni roboczych Komisja odpowiada na odwo┼éania. Od decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie mog─ů w ci─ůgu 7 dni roboczych odwo┼éa─ç si─Ö do Dyrektora przedszkola.

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporz─ůdza si─Ö protokó┼é.

§ 8

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola s─ů wywieszane do wiadomo┼Ťci

rodziców w terminie okre┼Ťlonym przez Biuro Edukacji.

§ 9

W trakcie roku szkolnego o przyj─Öciu lub odmowie przyj─Öcia dziecka do

przedszkola decyduje dyrektor.

§ 10

Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem podpisania

Komisja rekrutacyjna w składzie: Podpis dyrektora

1 Przewodnicz─ůcy - Beata Chmielewska ……………………………

2. Cz┼éonek - Bo┼╝ena Wojda ……………………………

3. Sekretarz - Edyta Rolek ……………………………


Rekrutacja