przyjmowanie skarg i wniosk├│w


PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków w Przedszkolu nr 296 „Bajkowy Parasol”

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z pó┼║n. zm.)

2. Rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywani skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

Rozdział I

Zasady ogólne

1. W Przedszkolu nr296 „Bajkowy Parasol” wnosz─ůcy skargi i wnioski przyjmowani s─ů przez:

a) Dyrektora przedszkola - w dniach i godzinach przyj─Ö─ç interesantów,

b) nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań

2. Skargi i wnioski mog─ů by─ç wnoszone:

- pisemnie

- poczt─ů elektroniczn─ů

- ustnie

3. Skargi i wnioski nie nale┼╝─ůce do kompetencji przedszkola przekazywane s─ů, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnosz─ůcego - ze wskazaniem w┼éa┼Ťciwego adresata.

4. Skargi i wnioski nie zawieraj─ůce imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnosz─ůcego pozostawia si─Ö bez rozpatrywania.

5. Skargi/wnioski nie zaopatrzone tytu┼éem "skarga": Informacje zawarte w skardze/wniosku dyrektor mo┼╝e wykorzysta─ç w ramach pe┼énionego nadzoru pedagogicznego lub "wniosek" klasyfikuje si─Ö jako interwencj─Ö, o czym powiadamia si─Ö wnosz─ůcego.

6. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja nast─Öpuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowi─ůzuj─ůcego w dokumentacji skargi/wniosku sk┼éadaj─ůcego si─Ö z:

- symbolu komórki organizacyjnej

- inicja┼éów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania

- symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt

- kolejnego numeru z rejestru

Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.

7. Kontrol─Ö nad realizacj─ů rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje dyrektor przedszkola

Rozdział II

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Z wyja┼Ťnienia skargi/wniosku nale┼╝y sporz─ůdzi─ç dokumentacj─Ö zawieraj─ůc─ů:

- oryginał skargi/wniosku,

- notatk─Ö s┼éu┼╝bow─ů informuj─ůc─ů o sposobie za┼éatwienia skargi/wniosku i wynikach

post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego

- materia┼éy pomocnicze zebrane w trakcie wyja┼Ťniania skargi/wniosku (o┼Ťwiadczenia,

opinie, kserokopie dokumentów, wyci─ůgi),

- odpowied┼║ do wnosz─ůcego, informuj─ůc─ů o sposobie rozstrzygni─Öcia sprawy wraz z

urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

- pismo do organu prowadz─ůcego, je┼Ťli wymaga tego sprawa.

2. Odpowied┼║ na skarg─Ö/wniosek winna zawiera─ç:

- oznaczenie organu, od którego pochodzi,

- wyczerpuj─ůc─ů informacj─Ö o sposobie za┼éatwienia sprawy z odniesieniem do wszystkich

zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

- faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, je┼╝eli

skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

- imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

3. Projekt odpowiedzi na skarg─Ö/wniosek osoba rozpatruj─ůca spraw─Ö, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.

4. Pe┼én─ů dokumentacj─Ö po zako┼äczeniu sprawy, nie pó┼║niej ni┼╝ 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skarg─Ö/wniosek przekazuje si─Ö Dyrektorowi, potwierdzaj─ůc ten fakt w┼éasnor─Öcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wniosku, na której zamieszcza si─Ö spis dokumentów zgromadzonych w trakcie za┼éatwiania skargi/wniosku, powinien znajdowa─ç si─Ö równie┼╝ podpis dyrektora przedszkola.

5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zalece┼ä przez osob─Ö rozpatruj─ůc─ů skarg─Ö/wniosek nale┼╝y kopi─Ö tego pisma do┼é─ůczy─ç do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrol─Ö z wykonania wydanych zalece┼ä przeprowadza osoba wydaj─ůca je.

6. Za jako┼Ť─ç i prawid┼éowe wykonanie, za┼éatwienie skargi/wniosku odpowiadaj─ů osoby, na które dekretowano wniosek/skarg─Ö.

Rozdział III

Terminy

1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrze┼╝eniem ust. 2, do miesi─ůca - od dnia wp┼éywu.

2. Ustala si─Ö nast─Öpuj─ůce terminy rozpatrywania skarg i wniosków.

- do 2 miesi─Öcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,

- do 7 dni nale┼╝y:

a) zwróci─ç skarg─Ö/wniosek wnosz─ůcemu ze wskazaniem w┼éa┼Ťciwego organu, je┼╝eli skarga/wniosek zosta┼éa skierowana do niew┼éa┼Ťciwego organu,

b) przes┼éa─ç informacj─Ö do wnosz─ůcego o przesuni─Öciu terminu za┼éatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesuni─Öcia, je┼╝eli nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich za┼éatwienia w okre┼Ťlonym terminie,

c) zwróci─ç si─Ö z pro┼Ťb─ů do osoby wnosz─ůcej o przes┼éanie dodatkowych informacji dotycz─ůcych skargi/wniosku,

d) udzieli─ç odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczno┼Ťci sprawy.