gdy zdarzy si─Ö wypadek


PROCEDURA GDY ZDARZY SI─ś WYPADEK

Post─Öpowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzy┼é si─Ö nieszcz─Ö┼Ťliwy wypadek z udzia┼éem dziecka

Podstawa prawna:

• Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko┼éach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel procedury

Zapobieganie wypadkom dzieci─Öcym w placówce przedszkolnej oraz okre┼Ťlenie obowi─ůzków i zada┼ä personelu przedszkola w sytuacji wyst─ůpienia nieszcz─Ö┼Ťliwego wypadku.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dzie─çmi oraz ochrony ich ┼╝ycia i zdrowia w sytuacji wyst─ůpienia wypadku na terenie przedszkola.

Uczestnicy post─Öpowania – zakres odpowiedzialno┼Ťci

1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmuj─ů wszelkie decyzje zwi─ůzane z leczeniem dziecka.

2. Nauczyciele: zapobiegaj─ů wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania si─Ö dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniaj─ů poszkodowanemu dziecku opiek─Ö, w razie konieczno┼Ťci sprowadzaj─ů fachow─ů pomoc medyczn─ů, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci udzielaj─ů poszkodowanemu pierwszej pomocy, informuj─ů o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

3. Dyrektor: powinien zapewni─ç natychmiastow─ů pomoc lekarsk─ů i opiek─Ö dziecku, które uleg┼éo wypadkowi, powiadomi─ç odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzy┼é si─Ö na terenie przedszkola lub podczas zaj─Ö─ç organizowanych poza jego terenem, oraz powo┼éa─ç zespó┼é powypadkowy.

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie tre┼Ťci dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowi─ůzuj─ůcymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrze┼Ťniu ka┼╝dego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z tre┼Ťci─ů procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze mo┼╝e dokona─ç z w┼éasnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawc─ů zmian mo┼╝e by─ç równie┼╝ rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mog─ů by─ç sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem podpisania

4. Wprowadza si─Ö zmiany w tre┼Ťci zasad z dniem: 18.06.2014

Opis procedury

I. Zapobieganie wypadkom

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo cz─Östo ulegaj─ů nieszcz─Ö┼Ťliwym wypadkom, do których dochodzi w ró┼╝nych miejscach pobytu dzieci, tak┼╝e w przedszkolu. Zadaniem doros┼éych jest wi─Öc wyrobienie u dzieci okre┼Ťlonych umiej─Ötno┼Ťci i sprawno┼Ťci. Wiek przedszkolny to najbardziej w┼éa┼Ťciwy okres do zdobywania umiej─Ötno┼Ťci i przyzwyczaje┼ä, kszta┼étowania nawyków i postaw.

II. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu

1. Nauczyciel jest zobowi─ůzany do ustalania norm bezpiecznego zachowania si─Ö dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpiecze┼ästwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:

a) przestrzeganie dzieci przed zagro┼╝eniami dzi─Öki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wy┼Ťwietlaniu filmów edukacyjnych,

b) uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,

c) ocenianie zachowa┼ä zagra┼╝aj─ůcych zdrowiu w ró┼╝nych sytuacjach, tak┼╝e codziennych,

d) uczenie zasad post─Öpowania warunkuj─ůcych bezpiecze┼ästwo w formie konkursów czy quizów,

e) przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowa┼ä dzi─Öki zabawie, opowiadaniu bajek czy wy┼Ťwietlaniu filmów.

2. Nauczyciel jest zobowi─ůzany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpiecze┼ästwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola go┼Ť─çmi: policjantami, lekarzami, stra┼╝akami.

3. Nauczyciel ma obowi─ůzek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu ┼╝ycia.

4. Nauczyciel ponadto ma obowi─ůzek:

a) otoczy─ç wszystkie dzieci ci─ůg┼é─ů opiek─ů i zapewni─ç im nadzór,

b) przewidywa─ç sytuacje niebezpieczne i unika─ç ich,

c) tworzy─ç w┼éa┼Ťciwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,

d) opracowa─ç i wdra┼╝a─ç programy profilaktyczne,

e) opracowa─ç regulaminy pomieszcze┼ä przedszkolnych i ogródka przedszkolnego,

f) unika─ç sytuacji i miejsc niebezpiecznych.

5. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególno┼Ťci:

a) pilnuje przestrzegania procedur bezpiecze┼ästwa obowi─ůzuj─ůcych w przedszkolu,

b) umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,

c) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiedni─ů liczb─Ö apteczek i sprz─Ötu ga┼Ťniczego,

d) zapewnia w┼éa┼Ťciwe o┼Ťwietlenie i jest odpowiedzialny za w┼éa┼Ťciw─ů nawierzchni─Ö dróg, dba o zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewaj─ůcych si─Ö elementów systemu grzewczego,

e) dba o okresowe kontrole obiektów nale┼╝─ůcych do przedszkola.

III. Post─Öpowanie w razie wypadku

1. W razie wypadku powoduj─ůcego ci─Ö┼╝kie uszkodzenia cia┼éa, wypadku zbiorowego b─ůd┼║ ┼Ťmiertelnego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyska┼é wiadomo┼Ť─ç o wypadku, podejmuje nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:

a) dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy wyst─Öpuje dodatkowe niebezpiecze┼ästwo, takie jak np. wybuch gazu lub po┼╝ar,

b) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,

c) sprowadza fachow─ů pomoc medyczn─ů,

d) w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,

e) informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika służby BHP,

f) wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

g) nie dopuszcza do zatarcia ┼Ťladów zdarzenia, wst─Öpnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczy─ç dost─Öp osób niepowo┼éanych,

h) relacjonuje przebieg zdarzenia, je┼Ťli by┼é jego ┼Ťwiadkiem,

i) informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, je┼Ťli takie si─Ö pojawi┼éy,

j) sporz─ůdza notatk─Ö s┼éu┼╝bow─ů, w której opisuje przebieg zdarzenia.

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

b) pracownika służby BHP,

c) organ prowadz─ůcy przedszkole,

d) rad─Ö rodziców,

e) społecznego inspektora pracy.

3. O wypadku ┼Ťmiertelnym, ci─Ö┼╝kim i zbiorowym zawiadamia si─Ö niezw┼éocznie:

a) prokuratora,

b) kuratora o┼Ťwiaty.

4. O wypadku, do którego dosz┼éo w wyniku zatrucia, zawiadamia si─Ö niezw┼éocznie Pa┼ästwowego Inspektora Sanitarnego.

5. O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upowa┼╝niony przez niego pracownik przedszkola.

IV. Post─Öpowanie powypadkowe

1. Niezw┼éocznie po otrzymaniu wiadomo┼Ťci o wypadku dyrektor przedszkola jest zobowi─ůzany powo┼éa─ç zespó┼é powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie post─Öpowania powypadkowego i sporz─ůdzenie dokumentacji wypadku. Przed rozpocz─Öciem pracy zespo┼éu powypadkowego dyrektor lub upowa┼╝niony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczaj─ůcy dopuszczenie osób niepowo┼éanych.

2. Zespó┼é powypadkowy wykonuje nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci:

a) przeprowadza post─Öpowanie powypadkowe,

b) sporz─ůdza dokumentacj─Ö powypadkow─ů, w tym protokó┼é powypadkowy (wzór w za┼é─ůczniku nr 1 do Rozporz─ůdzenia).

3. W skład zespołu wchodzi:

a) pracownik służby BHP,

b) społeczny inspektor pracy,

c) je┼╝eli nie jest mo┼╝liwy udzia┼é w pracach zespo┼éu jednej z tych osób, dyrektor powo┼éuje w jej miejsce innego pracownika przeszkolonego w zakresie BHP,

d) je┼╝eli w sk┼éadzie zespo┼éu nie mog─ů si─Ö znale┼║─ç ani pracownik s┼éu┼╝by BHP, ani spo┼éeczny inspektor pracy, do zespo┼éu wchodz─ů dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP,

e) w pracach zespo┼éu mo┼╝e uczestniczy─ç przedstawiciel organu prowadz─ůcego, kuratora o┼Ťwiaty lub rady rodziców.

4. Przewodnicz─ůcym zespo┼éu jest:

a) pracownik służby BHP,

b) je┼╝eli w zespole nie ma ani pracownika s┼éu┼╝by BHP, ani spo┼éecznego inspektora pracy, przewodnicz─ůcego zespo┼éu spo┼Ťród pracowników wyznacza dyrektor.

5. W sprawach spornych rozstrzygaj─ůce jest stanowisko przewodnicz─ůcego zespo┼éu. Cz┼éonek zespo┼éu niezgadzaj─ůcy si─Ö ze stanowiskiem przewodnicz─ůcego mo┼╝e przedstawi─ç zdanie odr─Öbne, które odnotowuje si─Ö w protokole powypadkowym.

6. Przewodnicz─ůcy zespo┼éu poucza poszkodowanego lub reprezentuj─ůce go osoby o przys┼éuguj─ůcych im prawach w toku post─Öpowania powypadkowego.

V. Zadania zespołu powypadkowego

1. Zbada─ç przyczyny i okoliczno┼Ťci, które mog┼éy mie─ç wp┼éyw na powstanie wypadku.

2. Wys┼éucha─ç wyja┼Ťnie┼ä poszkodowanego i wszystkich ┼Ťwiadków wypadku.

3. Zasi─Ögn─ů─ç opinii lekarza lub innych osób, je┼Ťli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich specjalistów, gdy dosz┼éo do ulotnienia si─Ö gazu, zalania z p─Ökni─Ötej rury, zatrucia pokarmowego).

4. Sporz─ůdzi─ç protokó┼é powypadkowy.

VI. Zadania przewodnicz─ůcego zespo┼éu powypadkowego

1. Kierowa─ç prac─ů komisji powypadkowej.

2. Zajmowa─ç decyduj─ůce stanowisko w kwestiach spornych wynik┼éych podczas prac zespo┼éu.

3. Powiadomi─ç osoby reprezentuj─ůce poszkodowane dziecko o przys┼éuguj─ůcych im prawach w toku post─Öpowania powypadkowego.

4. Dopilnowa─ç poprawno┼Ťci sporz─ůdzanej dokumentacji powypadkowej.

5. Umożliwić członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.

6. Dopilnowa─ç w┼éa┼Ťciwego i terminowego sporz─ůdzenia protoko┼éu powypadkowego (nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).

7. Dopilnowa─ç, aby protokó┼é powypadkowy zosta┼é podpisany przez wszystkich do tego zobowi─ůzanych, w tym dyrektora przedszkola.

8. Dopilnować, aby z protokołem zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.

9. Dopilnowa─ç, aby protokó┼é powypadkowy zosta┼é przekazany upowa┼╝nionym do tego organom.

VII. Protokó┼é powypadkowy

1. Z tre┼Ťci─ů protoko┼éu powypadkowego i innymi materia┼éami post─Öpowania powypadkowego zaznajamia si─Ö rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ma┼éoletniego.

2. Jeden egzemplarz protoko┼éu powypadkowego pozostaje w przedszkolu. Protokó┼é powypadkowy dor─Öcza si─Ö:

a) osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego,

b) organowi prowadz─ůcemu na jego wniosek,

c) kuratorowi o┼Ťwiaty na jego wniosek.

3. Protokó┼é powypadkowy podpisuj─ů cz┼éonkowie zespo┼éu oraz dyrektor.

4. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:

a) mog─ů z┼éo┼╝y─ç osoby uprawnione do zaznajomienia si─Ö z materia┼éami post─Öpowania powypadkowego,

b) sk┼éada si─Ö w ci─ůgu siedmiu dni od dnia dor─Öczenia protoko┼éu,

c) sk┼éada si─Ö ustnie do protoko┼éu powypadkowego lub na pi┼Ťmie przewodnicz─ůcemu zespo┼éu,

d) rozpatruje organ prowadz─ůcy,

e) mog─ů dotyczy─ç w szczególno┼Ťci: niewykorzystania wszystkich ┼Ťrodków dowodowych niezb─Ödnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczno┼Ťci istotnych ustale┼ä protoko┼éu z zebranym materia┼éem dowodowym.

5. Po rozpatrzeniu zastrze┼╝e┼ä do protoko┼éu organ prowadz─ůcy mo┼╝e:

a) zleci─ç dotychczasowemu zespo┼éowi wyja┼Ťnienie ustale┼ä protoko┼éu lub przeprowadzenie okre┼Ťlonych czynno┼Ťci dowodowych,

b) wyznaczy─ç nowy zespó┼é w celu ponownego przeprowadzenia post─Öpowania powypadkowego.

VIII. Obowi─ůzki dyrektora

1. Zapewni─ç natychmiastow─ů pomoc lekarsk─ů i opiek─Ö dziecku, które uleg┼éo wypadkowi.

2. Powiadomi─ç o wypadku na terenie przedszkola lub podczas zaj─Ö─ç organizowanych poza jego terenem:

a) pracownika służby BHP,

b) społecznego inspektora pracy,

c) rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach ci─Ö┼╝szych – poinformowanie, ┼╝e zosta┼éo wezwane pogotowie, bez konsultacji z rodzicami; przy wypadkach lekkich – ustalenie z rodzicem potrzeby wezwania pogotowia oraz wcze┼Ťniejszego przyj┼Ťcia rodzica do przedszkola,

d) organ prowadz─ůcy,

e) rad─Ö rodziców,

f) w┼éa┼Ťciwego prokuratora i kuratora, je┼Ťli wypadek by┼é ┼Ťmiertelny, ci─Ö┼╝ki lub zbiorowy,

g) w┼éa┼Ťciwego Pa┼ästwowego Inspektora Sanitarnego, je┼Ťli jest podejrzenie zatrucia.

3. Zabezpieczy─ç miejsce wypadku w sposób wykluczaj─ůcy dopuszczenie osób niepowo┼éanych do czasu ustalenia okoliczno┼Ťci i przyczyn wypadku.

4. Podj─ů─ç decyzj─Ö o naruszeniu miejsca wypadku, je┼Ťli wymaga tego konieczno┼Ť─ç ratowania osób lub mo┼╝liwo┼Ť─ç zapobie┼╝enia gro┼╝─ůcemu niebezpiecze┼ästwu.

5. Powo┼éa─ç zespó┼é powypadkowy.

6. Wyznaczy─ç przewodnicz─ůcego zespo┼éu powypadkowego.

7. Zbada─ç okoliczno┼Ťci i przyczyny wypadku.

8. Sporz─ůdzi─ç dokumentacj─Ö powypadkow─ů.

9. Podpisa─ç protokó┼é powypadkowy.

10. Zapozna─ç z protoko┼éem powypadkowym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka.

11. Dor─Öczy─ç protokó┼é powypadkowy w┼éa┼Ťciwym organom.

12. Omówi─ç z pracownikami placówki przyczyny zaistnia┼éego wypadku i podj─ů─ç dzia┼éania zapobiegawcze.

13. Wpisa─ç wypadek do rejestru wypadków.

Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e wszelkie decyzje zwi─ůzane z leczeniem dziecka podejmuj─ů rodzice. Je┼Ťli nie b─Öd─ů wyra┼╝ali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez przyby┼éego do przedszkola lekarza, jedyne, co mo┼╝e zrobi─ç dyrektor, to zastosowa─ç argumentacj─Ö i perswazj─Ö s┼éown─ů.